hondenlosloopgebiedpietersberg.punt.nl
Burgerinitiatief nee - amendement ja!
 
Het burgerinitiatief om het hondenlosloopgebied zo te behouden als het er nu ligt heeft vanavond in de gemeenteraadsvergadering géén meerderheid behaald.
De meeste partijen hadden het wel willen steunen - het voorliggende compromis plan werd als onvoldoende bestempeld- maar hadden het idee dat ze dit juridisch gezien niet konden waarmaken.
 
Wel is er een amendement ingediend -en aangenomen- dat in de toekomst gaat zorgen voor meer democratie omtrent de besluitvorming betreffende het hondenlosloopgebied.
De gemeenteraad krijgt inspraak. En aan de intiatiefneemsters van het burgerinitiatief -Tonnie en Jacqueline- is duidelijk gemaakt dat het wenselijk is dat ze mede zitting gaan nemen bij het overleg met gemeente Maastricht en Natuurmonumenten.
 
Al met al geen slecht resultaat. Er was voor vanavond ook weer een mooie presentatie gemaakt. Super gedaan dames!

Lees hier verder ..
 
 

Reacties

hondenlosloopgebiedpietersberg op 20-12-2011 20:26
Voor de presentatie van Jacqueline [en Tonnie] bij de raadsvergadering van vanavond .. klik

En de presentatie van vorige week 13-12 bij de commissievergadering staat hier ... klik
hondenlosloopgebiedpietersberg op 21-12-2011 10:53
Artikel op Maastricht Aktueel:


 
Tekst van het artikel gekopieerd [na rectificatie, zie link]:

" Occupy The Sint Pietersberg

Inmiddels een vast agendapunt in de politieke arena is het Hondenlosloopgebied op de Sint Pietersberg. Dat is de laatste raadsvergadering van het jaar 2011 niet anders. De hondenliefhebbers, onder aanvoering van de dames Braun en van Mulken, zorgen voor een volle publieke tribune in Mosae Forum. Inzet: het compromis dat de gemeente Maastricht, Stichting de Gebeete Hoond en Natuurmonumenten hebben gesloten moet van tafel. Met een burgerinitiatief, ondertekent door meer dan 3000 mensen, krijgt woordvoerder Braun de gelegenheid de raad en het college nog maar eens duidelijk te maken dat geen genoegen kan worden genomen met het alternatief dat onlangs tot overeenstemming door bovengenoemde partijen. Dat resultaat werkte vooral averechts voor Stichting De Gebete Hoond. De initiatiefnemers, met ontegenzeggelijk goede bedoelingen in hart en gedachte, zijn van het strijdtoneel weggevaagd door de ‘compromisloze’ achterban. Nederland, zo heeft de Gebete Hoond nu ook ondervonden, is wars van polderpolitiek. Zo ook in Maastricht. De hakken in het zand en geen duimbreed toegeven. In het geval van het Hondenlosloopgebied kan gesteld worden dat de fanatieke groepering rondom Braun en van Mulken absoluut recht van spreken hebben om de hondenpoot stijf te houden. Frans Bastiaens van de PvdA verwoordde het dinsdagavond wellicht het meest treffend: “Zie hier het resultaat (doelend op een bomvolle publieke tribune, een burgerinitiatief en een dikke meerderheid in de raad die het liefst het Hondenlosloopgebied wil houden zoals het is, in ieder geval tot het moment dat een perfect alternatief wordt gevonden). Iedereen wil het Hondenlosloopgebied Sint Pietersberg handhaven. Behalve Natuurmonumenten.

En juist deze natuurorganisatie is eigenaar van de Sint Pietersberg. De gebeten hond in het kwadraat voor alle hondenliefhebbers en hun supporters. De volgende kandidaat om ook dat predicaat te krijgen toebedeeld is logischerwijs wethouder Gerdo van Grootheest. Hij is namelijk degene die – ooit – tot een akkoord moet komen met die stugge natuurstichting. Weldra zal blijken waar de volgende besprekingen toe zullen leiden. Omdat een overgrote meerderheid van de Maastrichtse politieke partijen terecht inzag dat het burgerinitiatief – hoe sympathiek ook – geen soelaas zal bieden tijdens het onderhandelen met Natuurmonumenten steunde zij een amendement ingediend door het CDA, PvdA en D66. Ook de initiatiefnemers gaan mee aan tafel zitten om samen met de wethouder een plan de campagne op te stellen om Natuurmonumenten dat te gaan laten zeggen wat een overgrote meerderheid van de Maastrichtenaren wil: “Het blijft jullie berg en als jullie een hondenlosloopgebied daar willen hebben, dan mag dat voor ons.”

Of dat alles een ijdele hoop is, zal snel genoeg blijken. Indien Natuurmonumenten inderdaad onvermurwbaar blijkt, rest nog een perfecte mogelijkheid om Natuurmonumenten het leven zuur te maken: Occupy The Sint Pietersberg. Immers: veel honden zijn der hazen dood.

Laurens Bouvrie "

hondenlosloopgebiedpietersberg op 21-12-2011 11:01
Reacties:
 
Jacqueline voerde het woord, de presentatie is gemaakt in samenwerking met Tonnie!
Super gedaan alletwee!!
 
hier sluit ik me helemaal bij aan!!!!!!
 
chapeau voor Jacqueline Braun en Tonnie
 
Zijn de presentatie ergens op internet te zien ??? en zo ja waar ??
 
Frank, klik op bovenstaande link [dropbox]
Presentaties staan ook gelinkt vanaf de weblog.
 
Heeft het effect gehad?
 
Chapeau dames!!
 
het lijkt erop dat het effect heeft gehad, of er het gewenste resultaat uitkomt, is ff afwachten
 
De presentatie was zo goed dat de zaal ging applaudiseren, terwijl dat eigenlijk niet mag in de raadzaal.
Toen werd gezegd dat het eigenlijk niet mocht maar voor deze ene keer dan wel [door onno Hoes? ik zat niet op te letten]
 
Ik durf te stellen dat het burgerinitiatief zo serieus is genomen en er dit amendement uit is gekomen juist vanwege de geweldige presentaties door Jacqueline [en Tonnie].   
 
gOED GEDAAN!     
jAQUELINE.EN TONNIE,JULLIE KOMEN ER WEL!

En héél veel 'vind ik leuk's ...
 
- Tonnie van Mulken says:

Facebook pagina Hondenlosloopgebied Sint Pietersberg is niet opgezet door de mensen van het Burgerinitiatief, maar bestond al lang ervoor. Het is gewoon een gezellige site met allerlei weetjes en mooie foto’s van honden en natuurlijk ook nieuws over het gebied waar onze viervoeters graag vertoeven!

hondenlosloopgebiedpietersberg op 21-12-2011 20:20
Geluidsopname van de hele gemeenteraadsvergadering: klik
De vergadering begint gelukkig meteen met het hondenlosloopgebied!
 
__________________________________________________
 
 
fantastishce presentatie > BRAVO!!!!!
 
was inderdaad onno
 
Zo!?
 
Von Nie
Tja. En Natuurmonumenten heeft er behoorlijk van langs gekregen door de verschillende politieke partijen.
Ik weet alleen niet of er iemand van die organisatie in de zaal zat. Je zou dan toch willen dat het ook bij ze aankomt he.
 
Niet iedereen kan dat betalen en dan ga je pas discrimineren. Nee, het uitlaten van de honden moet gewoon gratis blijven, men moet per slot van rekening ook hondenbelasting betalen.
 
de bijdrage van de Liberale Partij"de wethouder had tegen NM moeten zeggen, we laten dit stuk voor de hondenliefhebbers, NM je hebt al de groeve waar je je gang kunt gaan en andere delen, dus wees niet zo egoïstisch". Wie is er nog lid?   
weblog op 22-12-2011 11:34
Een ingezonden brief van heer Habets van Natuurmonumenten, bedoeld als reactie op artikel in de Limburger van 09-12

Tekst gekopieerd:

" Ingezonden brief n.a.v. artikel “imago van Natuurmonumenten moet verbeteren d.d. 09-12-11 Limburgs Dagblad, editie Maastricht

Het is goed dat door het op straat terecht komen van een intern communicatieplan van Natuurmonumenten duidelijk wordt dat wij de signalen van buitenaf serieus nemen. Natuurmonumenten sluit haar ogen en oren niet voor mogelijke verbeteringen. Natuurmonumenten wil er immers niet alleen voor de natuur zijn maar ook voor de mensen die de natuur willen beleven.

Wat wij wel jammer vinden is dat dit communicatieplan uit haar verband is gerukt . Zo staat in het communicatieplan inderdaad dat we signalen van buitenaf hebben ontvangen dat bezoekers zich niet welkom voelen op de berg. De vele verbodsborden geven het gevoel dat de bezoeker niets mag en Natuurmonumenten liever geen mensen in het gebied toelaat.” In het communicatieplan staat echter ook dat “de borden geplaatst moeten worden in verband met wettelijke verplichtingen en dat Natuurmonumenten haar gebieden juist zo veel mogelijk openstelt voor publiek zodat zij kunnen genieten van rust, ruimte en schoonheid”

Ook staat in het artikel: “Toezichthouders worden als autoritair en onfatsoenlijk ervaren.” Deze signalen hebben inderdaad onze organisatie bereikt en we betreuren dit. In het communicatieplan staat echter ook “Natuurmonumenten streeft er naar om onze mensen in het veld een uitgebreider takenpakket te geven zodat ze bezoekers ook meer kunnen vertellen over de bijzonderheden van het gebied en een luisterend oor bieden.”

Natuurmonumenten vindt dat ze haar communicatie naar buiten toe nog kan verbeteren. De nieuwsbrief en de website met de Gemeente Maastricht zijn daar voorbeelden van. Ook zal begin 2012 een onderzoek uitgevoerd worden naar het imago van Natuurmonumenten en de natuurbeleving op de berg. We nodigen bewoners en gebruikers ter zijner tijd dan ook graag uit om hier aan deel te nemen. Natuurmonumenten staat immers open voor suggesties en dialoog.

Eduard Habets Beheerder regio Zuid-Limburg Natuurmonumenten Schaapskooiweg 99, Heerlen 045-5212522 "
hondenlosloopgebiedpietersberg op 22-12-2011 11:49
reacties:
 
Begin 2012 zal een onderzoek uitgevoerd worden naar het imago van Natuurmonumenten en de natuurbeleving op de berg. NM nodigt bewoners en gebruikers ter zijner tijd dan ook graag uit om hier aan deel te nemen. Natuurmonumenten staat immers open voor suggesties en dialoog.

Werk aan de winkel!!
 
Het klinkt allemaal best goed, he Tonnie. Het compromis dat er ligt is alvast een begin. Ik hoop dat ze ons het losloopgebied laten. Met eventueel een andere hap[je] eruit, maar niet het hart!
 
@Von Dat zou ik geweldig vinden van NM. Zou heel goed zijn voor hun imago!
 
Als ik weet wanneer dan ben ik aanwezig
 
Zonet mijn reactie op de stelling van de week van de Ster ingezonden:

Ik kan het niet eens zijn met uw stelling. Mijns inziens willen de indieners van het burgerinitiatief wel water bij de wijn doen. Het hart uit het hondenlosloopgebied halen is alleen geen water bij de wijn maar een heuse aderlating. Toen het compromisplan werd gepresenteerd kon je een bom horen vallen onder de aanwezigen. Het was nog erger dan al verwacht.
De stelling had wat mij betreft mogen luiden: Natuurmonumenten heeft het aan haar eigen starheid en inhaligheid te danken dat er maar geen rust komt op de Sint Pietersberg.

[de stelling luidde:
'Burgerinitiatief hondenlosloopgebied heeft vastlopen aan zichzelf te danken' ]
 
@Peter Hoe meer, hoe beter!!    
hondenlosloopgebiedpietersberg op 23-12-2011 00:36
De brief die de bewoners van de Sebastianenweg naar de gemeenteraad hebben gestuurd omdat het hondenlosloopgebied richting hen dreigt op te schuiven en zij bang zijn voor overlast : klik
 
Tekst van de brief gekopieerd:
 
" Aan de fractievoorzitters en de wethouder,

Onlangs hebben wij, de bewoners van de Sebastianenweg, uit de media moeten vernemen dat we behalve een design transferium ook nog een hondenlosloopgebied in onze voortuin krijgen en vinden dat wel wat erg veel van het goede.

Daar de oplossingsrichting die Natuurmonumenten nu -- in samenwerking met het College - is ingeslagen niet voorlag ten tijde van het indienen van onze zienswijzen hebben wij als belanghebbenden, dan ook totaal geen kans gehad om onze bezwaren over dit compromis - in welke vorm dan ook - kenbaar te maken. Wij zijn nimmer op de hoogte gesteld van de plannen zoals die nu voorliggen noch hebben wij daarvan ooit de precieze tekeningen gezien. En dat terwijl communicatie toch het toverwoord van de betreffende wethouder is.

Wij zijn tegen het realiseren van een hondenlosloopgebied in de twee aangewezen paardenweien daar wij geluidsoverlast vrezen van blaffende viervoeters. Het is immers onomstotelijk vastgesteld dat het geluid zich hoofdzakelijk in westelijke richting verplaatst. Ter illustratie willen we hierbij de rigoureuze bomenkap rondom de Enci groeve noemen. Met het verwijderen van het groen is de geluidsoverlast aanmerkelijk toegenomen wat ertoe heeft geleid dat menige bewoner reeds in de pen is geklommen en een klacht heeft neergelegd bij de gemeente. Dit vanwege het feit dat het indringende machinale geluid over de hele berg en tot aan de aan de rand van die berg gelegen woonhuizen draagt (en misschien nog wel verder).

Namens de bewoners van de aan de Sebastianenweg gE'legen woonhuizen.
 
Maastricht, 12 december 2011 "
hondenlosloopgebiedpietersberg op 24-12-2011 11:44
wat vind NM zich nou zielig en onbegrepen, ik zou bijna medelijden krijgen. DAT TOCH NIET. Bijna overal waar NM verschijnt krijgen ze met soortgelijke reacties te maken. waar zijn ze mee bezig! ze spelen verstoppertje. ze moeten eens wakker worden en hand in eigen boezem steken. wat verwachten ze van ons. zij zetten de eerste stap en wij moeten maar slikken wat zij ons voorschotelen. BAH stelletje hypocrieten
hondenlosloopgebiedpietersberg op 24-12-2011 21:44
- Tonnie van Mulken
Nogmaals, waarom zou je een 15 jaar goed functionerend hondenlosloopgebied gaan veranderen in een slecht functionerend hondenlosloopgebied. Blz.68 conceptbeheerplan Natura 2000. Desondanks is dit hondenlosloopgebied van cruciaal belang voor de zonering van dit gebruik. Elders op de Sint Pietersberg wordt de druk op de habitattypen kleiner, waardoor de typen daar wel in optimale vorm te behouden en ontwikkelen zijn. Er is een bewuste keuze gemaakt dit gebied niet aan te wijzen als potentieel gebied voor de graslandtypen.
hondenlosloopgebiedpietersberg op 24-12-2011 21:53
Artikel in de zondagskrant van 25-12
 
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Categorieën
 
* Wie runt deze weblog?
 
 
* Foto's van hondjes op de berg 
 
 
Waarom het losloopgebied moet en mag blijven zoals het nu is:
 
 
 
 
 
* Wil je laten weten wat jij speciaal en leuk en onmisbaar vindt aan het losloopgebied op de Sint Pietersberg? Mail dan je mening en/of foto. Je reactie zal hier worden geplaatst
 
 
   
 
 
 
 
* Voor info mail stichting De Gebete Hoond  info@gebetehoond.nl
 
 
* Om op een bericht [log] te kunnen reageren klik op 'reactie' links onder het bericht
 
  
 
Links
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

  
 
Lady ziet het niet zitten om verbannen te worden naar een klein veldje
 
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl