hondenlosloopgebiedpietersberg.punt.nl
Nieuwe nieuwsbrief van gemeente en Natuurmonumenten
 
In de vierde nieuwsbrief over de ontwikkelingen op de Sint-Pietersberg worden de volgende onderwerpen behandeld:
 
·  Oplossingsrichting hondenlosloopgebied Sint-Pietersberg
·  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Pietersberg, Jekerdal, Cannerberg’ goedgekeurd
·  Werkzaamheden in Oehoe Vallei afgerond
·  Aankoop perceel grond versterkt natuurwaarde op Sint-Pietersberg
·  Informatiebijeenkomsten
·  Voorbereidingen centrale parkeervoorziening
 
Lees hier verder ...
 

Reacties

hondenlosloopgebiedpietersberg op 04-01-2012 22:26
Link naar het pdf-bestand:   klik
 
Tekst gekopieerd:  [met heel veel dank aan Tonnie!]
 
" Nieuwsbrief Sint-Pietersberg
nummer 04 • december 2011

In januari gaan Stichting de Gebete Hoond, Natuurmonumenten, Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg opnieuw om tafel om de gepresenteerde oplossingsrichting binnen de gestelde kaders te verfijnen. Ook het buurtplatform en de indieners van het burgerinitiatief worden betrokken bij de gesprekken. Tot 1 januari heeft de achterban van de Gebete Hoond de mogelijkheid gehad om verbeteringen en verfijningen aan te dragen. Deze suggesties betrekt de werkgroep bij het definitieve plan dat op korte termijn wordt vastgesteld waarna met de uitvoering gestart kan worden.

Presentatie oplossingsrichting
De betrokken partijen hebben op 29 november een gezamenlijke oplossingsrichting voor het hondenlosloopgebied Sint-Pietersberg gepresenteerd aan de achterban van de Gebete Hoond. Het hondenlosloopgebied blijft daar- bij voor het grootste gedeelte gehandhaafd. Een deel van het gebied waarop de ontwikkeling van bloemrijk grasland mogelijk is, wordt ingezet voor natuurontwikkeling. Compensatie vindt plaats door aan de voorzijde ruimte toe te voegen aan het hondenlosloopgebied en door optimalisering van het gebied. Een gebruiksovereenkomst garandeert dat het gebied ook in de toekomst hondenlosloopgebied blijft.

Uitgangspunten
Tijdens de avond namen de organisaties de aanwezigen mee in het proces dat het afgelopen jaar doorlopen is. In overleg zijn een aantal uitgangspunten voor het gebied benoemd; een groot, ruim hondenlosloopgebied; goed bereikbaar voor auto, voetganger en mindervalide; en het verbeteren van de natuurwaarden. Vanuit die uitgangspunten is een gezamenlijke oplossingsrichting uitgewerkt. Deze werd door de aanwezige achterban echter met scepsis ontvangen.

Natuurontwikkeling
Enerzijds moet er op de berg ruimte zijn voor de bescherming en ontwikkeling van de unieke natuur. Provincie Limburg en Natuurmonumenten hebben de verplichting om heischraal grasland te ontwikkelen. Een gedeelte van het huidige hondenlosloopgebied is een van de weinige gebieden waar dat mogelijk is. Doel van de ontwikkeling van de natuurwaarden is bijzondere en zeldzame bloemrijke graslanden te ontwikkelen. Daarmee wordt het typische landschap van de Sint-Pietersberg behouden zodat buurtbewoners en natuurliefhebbers er nu en later van kunnen genieten.

Sociale ontmoetingsplek voor iedereen
Stichting de Gebete Hoond prijst het huidige hondenlosloopgebied vooral vanwege de grootte en de weidsheid van het terrein, waardoor er voortdurend zicht is op de honden. Dat komt de veiligheid van mens en dier ten goede. Het terrein is voor veel mensen een ontmoetingsplek en is belangrijk voor het socialiseren van honden. De hondenbezitters willen voldoende ruimte in de vorm van een afgesloten, aaneengesloten gebied. Daarnaast is er gekeken naar de effecten voor mensen met een handicap. Denk daarbij aan mensen die zich in een rolstoel verplaatsen, of blinde en slechtziende mensen die hun hulphond ter plekke willen uitlaten.

= =

Gezamenlijke oplossingsrichting hondenlosloopgebied Sint-Pietersberg

Het hondenlosloopgebied blijft voor het grootste gedeelte gehandhaafd. Een deel van het gebied waarop de ontwikkeling van bloemrijk grasland mogelijk is, wordt ingezet voor natuurontwikkeling. Compensatie vindt plaats door aan de voorzijde ruimte toe te voegen aan het hondenlosloopgebied en door optimalisering van het gebied. Door het opstellen van een gebruiksovereenkomst blijft het gebruik als hondenlosloopgebied ook voor de toekomst gegarandeerd.

Herinrichting gebied
De Sint-Pietersberg houdt zo een groot en goed toegankelijk hondenlosloopgebied. Om het gebied komt een afrastering. De gehele Sint-Pietersberg blijft (op wegen en paden) toegankelijk voor aangelijnde honden. In het losloopgebied wordt een nieuw hart gecreëerd door het aanleggen van een nieuwe rondgang van wandelpaden. Door deze halfverhard aan te leggen, is dat ook toegankelijk voor mindervaliden. Daarnaast lopen er maaipaden door het gebied, vergelijkbaar met de huidige paden.
Aan de rand van het plateau komt een uitzichtpunt over de stad, en in het gebied worden banken en picknicktafels geplaatst.

Goede bereikbaarheid gewaarborgd
Met de uitbreiding ontstaat een directe verbinding met de toekomstige centrale parkeervoorziening. Daarnaast komen bovenaan de Luikerweg 3 parkeerplaatsen voor mindervaliden. De huidige ingang van het hondenlosloopgebied blijft gehandhaafd en sluit aan op deze parkeerplaatsen. Een goede bereikbaarheid voor mindervaliden is daarmee gewaarborgd. Daarnaast wordt een nieuw pad aangelegd tussen Chalet Bergrust en de grotten ‘Noord’ buiten het hondenlosloopgebied om.

Aangepast beheer en medeverantwoordelijkheid
Het beheer van het middengedeelte wordt beter afgestemd op het gebruik als hondenlosloopgebied. Te grote begroeiing gaat weg, en er wordt extra gemaaid. Ook is er aandacht voor het tegengaan van plasvorming op de paden. Hondenbezitters vormen een beheergroep die fungeert als contactpunt met Gemeente en Natuurmonumenten en meedenkt over het beheer van het losloopgebied.

Het kleinere hondenlosloopgebied voor de buurt dat gepland stond aan de Mergelweg gaat niet door. Dat gebied wordt toegevoegd aan de ‘stadsweide’ voor het fort. Deze weide wordt beter toegankelijk gemaakt voor andere gebruikers.

= =

Bestemmingsplan buitengebied Sint-Pietersberg, Jekerdal, Cannerberg
De gemeenteraad heeft op dinsdag 22 november het bestemmingsplan voor het buitengebied van de Sint-Pietersberg, Jekerdal en de Cannerberg goedgekeurd.
Het nieuwe bestemmingsplan is vooral een zogenoemd beheersplan. Dat wil zeggen dat de bestaande ruimtelijke situatie wordt bestemd en van een actuele bestemmingsregeling wordt voorzien.

= =

Werkzaamheden in oehoe vallei afgerond
De doordeweekse werkgroep van Natuurmonumenten heeft deze week de jaarlijkse werkzaamheden in de Oehoe vallei succesvol afgerond. Deze werkzaamheden hebben als doel het openhouden van de vallei. Hierdoor krijgen vlinders en bijzondere planten meer kans om zich te ontwikkelen.

Enthousiaste vrijwilligers aan de slag in het Mergelland De doordeweekse werkgroep bestaat uit ongeveer 25 vrijwilligers uit het mergelland. Zij komen iedere eerste donderdag van de maand bij elkaar om hun handen uit de mouwen te steken in de natuurgebieden van Natuurmonumenten in het mergelland. De werkzaamheden van deze actieve groep vrijwilligers variëren van het maaien en afvoeren van het maaisel van bloemrijke hooilanden.
www.sintpietersbergmaastricht.nl
Zo blijven deze hooilanden bloemrijk. Het knotten van bomen en beheer van cultuurhistorische objecten zoals de Frederik Hendrik gracht op de Sint-Pietersberg en de ringwal in het Kelmonderbos.

Oehoe niet storen
In de Oehoe Vallei werkt de doordeweekse werkgroep van Natuurmonumenten aan het tegengaan van de enorme verwildering van acacia’s. Deze boomsoort komt qua herkomst niet voor in Nederland, het is een boom die algauw andere soorten overwoekert. Om de groeve open te houden verwijdert de werkgroep de acacia’s met de hand. Hierdoor blijft de rust en stilte voor de Oehoe’s gewaarborgd. Natuurmonumenten stimuleert een open groeve zodat er meer zonlicht de groeve bereikt. Zonlicht stimuleert de groei van bloeiende planten waardoor ook vlinders aangetrokken worden.

Werk aan de winkel in 2012
Volgend jaar gaat de doordeweekse werkgroep aan de slag in het Selzerbeekdal bij Nyswiller. Hier gaan ze de cultuurhistorische landschapselementen optimaliseren, zoals het opschonen van poelen, het scheren van hagen en het knotten van bomen.

= =

Aankoop perceel grond versterkt de natuurwaarde op de Sint-Pietersberg
Natuurmonumenten heeft midden op het plateau van de Sint-Pietersberg een perceel grond aangekocht. De aankoop van de grond past in het doel van Natuurmonumenten om de natuurwaarden op de Sint-Pietersberg te versterken.

Aaneengesloten gebied
Hierdoor ontstaat een aaneengesloten gebied wat de kansen voor natuurontwikkeling vergroot. Met gericht natuurbeheer wil Natuurmonumenten de soortenrijkdom op de berg vergroten. Planten en dieren, maar ook recreanten zullen hiervan profiteren. De Sint-Pietersberg herbergt bijvoorbeeld een variatie aan vlindersoorten die nergens anders in Nederland voorkomt.

Dankzij leden en donateurs
De aankoop is mede gerealiseerd door een goede response op een fondsenwervende mailing van Natuurmonumenten afgelopen september onder leden en donateurs in Maastricht. Natuurmonumenten is verheugd dat 12% van de aangeschreven leden en donateurs positief heeft gereageerd op het giftverzoek.

Intensief bemest
Het aangekochte perceel is lange tijd gebruikt als landbouwgrond en intensief bemest. Daardoor zal het lang duren alvorens de oorspronkelijke schrale grond terugkeert. Natuurmonumenten past het beheer in de komende jaren daar op aan. Dat betekent dat er vanaf nu geen bemesting meer plaats vindt. Dit is dan ook meteen positief voor de naastgelegen heischraal graslandontwikkeling. Kortom, niet alleen op lange termijn winst maar ook meteen.

= =

Informatiebijeenkomsten
Maandag 12 december
Op maandag 12 december hielden de gemeente Maastricht en Natuurmonumenten samen met het Buurtplatform Sint-Pieter-Jekerdal-Villapark en de Stichting De Gebete Hoond een inloopbijeenkomst over de Sint-Pietersberg. Ongeveer 120 mensen bezochten de bijeenkomst in de Natuurtuinen Jekerdal. Betrokken partijen gaven informatie over de stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen op de berg.
Tussentijds houden we u op de hoogte via de website www.sintpietersbergmaastricht.nl en deze nieuwsbrief.
Daarnaast praten we in januari over de Sint-Pietersberg met direct betrokkenen zoals bewoners en ondernemers op de berg. Zij ontvangen hiervoor op korte termijn een uitnodiging. Ook het buurtplatform, medewerkers van Buurtgericht Werken en Natuurmonumenten worden bij de gesprekken betrokken.

= =

Voorbereidingen centrale parkeervoorziening

In de komende maanden bereid de gemeente de aanleg van de centrale parkeervoorziening voor. De nieuwe parkeerplaats vervangt de huidige parkeerplaatsen in het gebied. Als er niet meer in het natuurgebied geparkeerd wordt, kunnen wandelaars en fietsers optimaal genieten van de rust en ruimte die de Sint-Pietersberg biedt. De parkeervoorziening wordt verdiept aangelegd en biedt plaats aan 160 auto’s en 2 bussen.

Op verzoek van de gemeenteraad is nog eens kritisch gekeken naar de centrale parkeervoorziening. Dat onderzoek bevestigt de keuze voor de locatie naast het fort. Gemeente, Natuurmonumenten en het buurtplatform gaan in januari en februari in gesprek met direct betrokkenen over een goede inpassing van de parkeervoorziening. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het voorkomen en beperken van overlast door verkeer en langparkeerders. Betrokkenen ontvangen hier binnenkort een uitnodiging voor.

In het voorjaar van 2012 hopen we te kunnen starten met de aanleg. Op korte termijn start de aanbesteding voor de aanleg van de centrale parkeervoorziening. Ook wordt alvast een kapvergunning aangevraagd. Omdat kap moet plaatsvinden voor de start van het broedseizoen wordt de vergunning nu al aangevraagd. De daadwerkelijke kap vindt pas in het voorjaar plaats.

Meer informatie over de centrale parkeervoorziening vindt u op de website www.sintpietersbergmaastricht.nl. "
hondenlosloopgebiedpietersberg op 05-01-2012 21:36
Reacties op facebook:
 
kortom ze gaan gewoon lekker door met het geplande, ongeacht de enorme hoeveelheid zienswijze die ze ontvangen hebben. Geen toetsing van de achterban over het hondenlosloopgebied. Geen info naar de mensen die ineens een hondenlosloopgebied voor hun deur krijgen............en o ja de aanleg van het transferium zou ook nog onderzocht moeten worden op noodzakelijkheid. Maar toch gaat alles door zoals gepland. Inspraak is blijkbaar een vervelende iets, maar daar trekken we ons lekker niets van aan!
 
Von Nie
Ik dacht ook dat er vanalles nog 'liep' maar dit jaar wordt blijkbaar al begonnen met de bouw van het transferium. Snap et niet?
 
even onduidelijk als de antwoorden op onze zienswijze!!!!!!!!!!!!
 
Heb ook het idee dat er nog weinig wordt gereageerd. Mensen gaan dan maar stilzwijgend akkoord of zo? [zoals van het begin af er veel mensen waren die verzuchtten dat de plannen toch niet meer te veranderen zijn en dat 'zij' toch wel doen wat ze willen] 
hondenlosloopgebiedpietersberg op 07-01-2012 17:13
Kan me voorstellen dat mensen hier heel moe van worden. Een log ambtelijk apparaat dat maar niet naar de inwoners wil luisteren. Volgens mij een beproefde methode om verzet te breken. Mijn vertrouwen in democratie en inspraak wordt danig door deze mensen getart!!

hondenlosloopgebiedpietersberg op 07-01-2012 17:37
 
 
Artikel in de Ster 06-01-12
 
 Tekst van het artikel gekopieerd, dankjewel Tonnie !

" Actiegroep hondenlosloopgebied doet een beetje water bij de wijn

MAASTRICHT
Het Burgerinitiatief dat het honden losloopgebied op de Sint Pietersberg wil behouden, stelt voor een deel van het huidige gebied van Natuurmonumenten te bestemmen voor natuurontwikkeling.
Het initiatief legt twee voorstellen voor aan zijn achterban. In beide voorstellen wordt een klein deel van het losloopgebied opgegeven ten faveure van natuurontwikkeling door Natuurmonumenten. De opstellers van de voorstellen besluiten hun betoog met te zeggen dat hun nieuwe plannen haaks staan op de oplossingen die er nu liggen en dat de betrokken partijen zich er daarom mogelijk niet in kunnen vinden.

Eerder al waren Stichting de Gebete Hoond, Natuurmonumenten, de gemeente en de provincie een oplossing overeengekomen waarbij een flinke hap uit het huidige losloopgebied genomen zou worden.
Eén van de gesprekspartners, buurtplatform Sint Pieter, haakte af omdat het zich niet kon vinden in dit plan. Ook het buurtplatform Sint Pieter, buurtplatform wil dat het losloopgebied intact blijft. "
 
hondenlosloopgebiedpietersberg op 07-01-2012 17:38
En nog een klein stukje 'Raadpraat' over het losloopgebied op 9 minuut 25 ...

http://vimeo.com/34657130
 
ben bang dat de gemeente "natuurmonumenten" toch doet wat ze wil
 
De mensen van het burgerinitiatief mochten mee komen overleggen. En ook nog het VVV en de uitbater van Bergrust. t Gaat een drukbezocht overleg worden, geloof ik zo. Maar de uitkomst staat volgens de nieuwsbrief van de gemeente van afgelopen week al vast he.
 
Als dat rare losloopgebied er komt voorzie ik grote problemen.Jammer, het is zo geweldig, dat wijdse gebied boven op de berg.Het hele stuk naast het losloopgebied zou voor schrale grasgrond gebruikt kunnen worden.Maar waarom zou natuurmonumenten makkelijk doen als het moeilijk kan.
 
En dan komen er nog picknicktafels/bankjes te staan in het gebied. Aan de andere kant van het plateau zijn ze weggehaald omdat mensen hun afval achterlieten en het er vaak een rotzooitje was. In het losloopgebied wordt het wél opgeruimd -door de hondenuitlaters. Ik voorzie nog meer wrijvingen tussen picknickers [zonder honden] en honden[uitlaters] .. want die zijn er nu al.
 
Ik ben trouwens niet tegen picknicktafels en -bankjes, integendeel. Maar zet ze dan aub ook op de andere helft van het plateau. Niet iedereen wil tussen de honden zitten ook.
 
Wij hebben op het losloopgebied eens twee meisjes getroffen die er lagen te zonnen en te picknicken.Stomverbaasd dat erallemaal loslopende honden op hun af kwamen.      
hondenlosloopgebiedpietersberg op 07-01-2012 17:39
En gelukkig komen op de twee voorstellen nog steeds reacties binnen ... klik
hondenlosloopgebiedpietersberg op 12-01-2012 11:13
Artikel in de Limburger:
 


tekst gekopieerd:

" woensdag, 11 januari 2012
MAASTRICHT

Sebastianenweg: mee praten losloopgebied

De gemeente Maastricht gaat bewoners van de Sebastianenweg uitnodigen om mee te praten over het nieuwe hondenlosloopgebied op de Sint Pietersberg. Sommige bewoners vrezen voor overlast, omdat het gebied straks dichterbij komt te liggen. De uitbaters van Chalet Bergrust en de midgetgolfbaan zijn ook ongerust over de plannen. "
hondenlosloopgebiedpietersberg op 12-01-2012 11:17
Reacties op dit artikel:
 
ik ben benieuwd, maar de gemeente kennende zullen ze ten koste van alles hun zin doordrijven :(
 
@ Jaqueline, precies, dat uitnodigen is alleen voor de vorm, nog meer bureaucratie, ze zorgen wel dat ze werk hebben zo en dat hun baantje veilig is. Wat willen ze eigenlijk, is het losloopgebied weer zeker niet "sjiek" genoeg voor Maastricht, dat ze ervan af blijven, het is zo mooi zoals het nu is !!!
 
nou eigelijk willen ze gewoon van t losloopgebied af, maar in een ker lukt ze dat niet dus proberen ze het in fase
 
Niet opgeven hoor,blijven vechten,doe met jullie mee!
 
Ik ook , zal doen wat ik kan . 
 
Ik ben bang dat je gelijk hebt, Jacqueline. Hun eigenlijke doel -vorig jaar- was het hele losloopgebied op de berg weg te halen. Nu ze op tegenstand stuiten binden ze in en beginnen ze eerst het onaantrekkelijker te maken van alle kanten. Dan bloedt het straks dood en hebben ze ook geen tegenstand meer en doen ze alsnog wat ze vorig jaar al wilden doen. 
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Categorieën
 
* Wie runt deze weblog?
 
 
* Foto's van hondjes op de berg 
 
 
Waarom het losloopgebied moet en mag blijven zoals het nu is:
 
 
 
 
 
* Wil je laten weten wat jij speciaal en leuk en onmisbaar vindt aan het losloopgebied op de Sint Pietersberg? Mail dan je mening en/of foto. Je reactie zal hier worden geplaatst
 
 
   
 
 
 
 
* Voor info mail stichting De Gebete Hoond  info@gebetehoond.nl
 
 
* Om op een bericht [log] te kunnen reageren klik op 'reactie' links onder het bericht
 
  
 
Links
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

  
 
Lady ziet het niet zitten om verbannen te worden naar een klein veldje
 
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl